Niniejszy regulamin określa zasady przebywania oraz korzystania z usług na obiekcie MagicVR Bielsko-Biała mieszczącym się pod adresem ul. Legionów 26-28, 43-300 Bielsko-Biała.

§ 1
1. Osoby przebywające na terenie MagicVR Bielsko-Biała zobowiązane są do:

 • zapoznania się z Regulaminem i stosowania zasad w nim zawartych oraz bezwzględnego przestrzegania poleceń pracowników MagicVR Bielsko-Biała (dalej zwanych: Obsługa) przez cały okres przebywania na terenie obiektu,
 • dokonania płatności przed rozpoczęciem gry,
 • zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób przebywających na terenie obiektu,
 • zdjęcia okularów w czasie gry,
 • posiadania obuwia na płaskiej podeszwie,
 • zachowania porządku i czystości.

2. Na terenie MagicVR Bielsko-Biała zakazane jest:

 • palenie tytoniu,
 • konsumpcja artykułów zakupionych poza MagicVR Bielsko-Biała,
 • wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych osób,
 • przebywanie osób małoletnich bez opiekuna prawnego, osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, osób których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku zdrowia w trakcie gry bądź innych uczestników,
 • bieganie oraz czołganie,
 • agresywne zachowanie w stosunku do innych osób,
 • fizycznego kontaktu między Graczami,
 • chwytania broni innego Gracza,
 • używania otrzymanego sprzętu w sposób inny niż przedstawiony przez Obsługę w czasie szkolenia,
 • wspinanie lub wieszanie się na ściankach lub elementach wyposażenia obiektu

3. Obsługa ma prawo odmówić uczestnictwa w grze lub zażądać opuszczenia terenu MagicVR Bielsko-Biała osobom niespełniającym powyższych wymagań także przed upływem czasu gry bez prawa do zwrotu opłaty za usługę.

4. Sprawy sporne na terenie MagicVR Bielsko-Biała rozstrzyga Obsługa.

 

§2

1. W trakcie gry Uczestnicy przejmują odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność majątkową, za powierzony im sprzęt oraz wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do niniejszego regulaminu lub poleceń Obsługi.

2. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje, jak również odniesione urazy Uczestnik jest zobowiązany zgłaszać Obsłudze.

3. Uczestnicy gry mają pełną świadomość i akceptują fakt, iż gra na terenie MagicVR Bielsko-Biała jest sportem wymagającym wysiłku psychofizycznego oraz mogącym powodować kontuzje (otarcia, zadrapania, siniaki czy inne negatywne skutki zdrowotne). Będąc tego świadomym, uczestnicy dobrowolnie decydują się na udział w grze.

4. W grze Zombie VR Squad może uczestniczyć maksymalnie 4 graczy a czas gry to 30 minut.

 

§3

1. Rezerwacji można dokonywać codziennie drogą elektroniczną poprzez skierowanie zapytania o wolny termin w formie wiadomości tekstowej na portalu https://www.facebook.com/bielsko-biala.magicvr.co/ lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 882-439-177 w godzinach od 14.00 do 22:00.

2. Dokonanie rezerwacji możliwe jest również poprzez witrynę pod adresem https://bielsko-biala.magicvr.co w zakładce „REZERWACJA”, poprzez wykonanie kolejnych czynności:

 • wybór dnia i godziny rezerwacji spośród wolnych terminów,
 • podanie danych Gracza (imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu),
 • wybór sposobu płatności spośród: zapłać na miejscu, przelew internetowy, przelew bankowy,
 • zatwierdzenie rezerwacji poprzez kliknięcie przycisku „ Kupuję i płacę”.

3. Rezerwacja obejmuje jedną grę z wejściem dla maksymalnie 4 Graczy.

4. Gracze zobowiązani są, stawić się w MagicVR Bielsko-Biała na 15 minut przed rozpoczęciem swojej gry.

5. Gracz który dokona rezerwacji i nie stawi się w MagicVR Bielsko-Biała w umówionym czasie lub nie anuluje rezerwacji do 48 godzin przed rozpoczęciem gry, nie ma prawa do zwrotu uiszczonej opłaty za wstęp, która przepada na poczet rekompensaty za blokowanie slotów.

6. Płatności na miejscu dokonywać można gotówką w PLN lub kartą.

7. MagicVR Bielsko-Biała zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia rezerwacji Gracza bez możliwości dochodzenia odszkodowania z przyczyn niezależnych, uniemożliwiających bądź wysoce utrudniających przeprowadzenie bezpiecznie gry. W takim przypadku Obsługa zobowiązuje się zaproponować inny termin lub zwrócić uiszczoną opłatę za wstęp.

 

§4

1. Gracz, który rezygnuje z gry przed upływem jej czasu, nie ma prawa do zwrotu opłaty za wstęp.

2. Usterki w działaniu sprzętu nie mogą być podstawą do reklamacji.

3. MagicVR Bielsko-Biała nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na terenie objektu.